Strona główna W górę
 
Opracowanie: mgr Barbara Jelec

Scenariusz zajęć integracyjno - profilaktycznych

"Razem łatwiej".

(Szkoła podstawowa i gimnazjum)

 

Termin realizacji: 3.09.2004

Czas trwania zajęć: 3 pierwsze godziny lekcyjne.

Osoba prowadząca zajęcia: Barbara Jelec (pedagog).

Osoby wspomagające: - wychowawcy klas, dyrektor szkoły, psycholog szkolny, obecni nauczyciele, inni pracownicy szkoły,

 • rodzice (w miarę swojego wolnego czasu),

 • policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie

Cele:

 • integracja na poziomie klasy,

 • integracja na poziomie szkoły,

 • utrwalenie znajomości praw i obowiązków ucznia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole oraz
  w drodze do szkoły i do domu,

 • uświadomienie zakazu stosowania przez uczniów używek i narkotyków.

Spodziewane efekty:

 • uczniowie znają się w klasach, znają nazwisko swojego wychowawcy,

 • uczniowie wiedzą, którzy nauczyciele uczą ich poszczególnych przedmiotów,

 • uczniowie znają swoje prawa i obowiązki oraz zasady bezpieczeństwa w szkole,

 • uczniowie wiedzą, jak należy zachowywać się w środkach komunikacji w czasie dojazdów
  i powrotów ze szkoły,

 • nowi uczniowie nawiązali koleżeńskie relacje z kolegami i koleżankami, zdobyli podstawowe informacje o pracy szkoły i rozpoznają swoich nowych nauczycieli,

 • uczniowie zostali zapoznani z prawnym aspektem łamania obowiązujących przepisów
  w zakresie stosowania używek i zabronionych substancji (policja).

 

Środki dydaktyczne:

 • kalendaria klasowe

 • przygotowane plakaty do uzupełnienia - zebranie opinii poszczególnych klas o zaletach
  i wadach naszej szkoły ( arkusze papieru pakowego), markery

 • etykiety z nazwami miesięcy

 • czyste kartki kolorowego papieru (A4), pisaki

 • wzory do przeprowadzenia wywiadu (z dyrektorem, z psychologiem)

 • koperty z przygotowanymi zadaniami do wykonania dla każdej klasy ( na temat organizacji pracy w szkole w r. szk. 2004/05, zadań poszczególnych nauczycieli i innych pracowników szkoły, bezpieczeństwa w czasie dojazdów i pobytu w szkole, praw i obowiązków ucznia)

 • Regulamin szkoły w zakresie bezpieczeństwa, ładu i porządku

 • Kodeks ucznia.

 

Metody i formy pracy:

 • pogadanka

 • metoda sytuacyjna ( elementy: podział na zespoły, dyskusja kierowana, wnioski, prezentacja )

 • wywiad

 • spotkanie z gościem

 • "burza mózgów"

 • ekspozycja plakatów

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

8.15 - apel, powitanie uczniów, wychowawców i nauczycieli,

przedstawienie planu zajęć na 3 godziny lekcyjne (spotkanie z pracownikami policji, zajęcia integracyjne na sali gimnastycznej, praca w zespołach klasowych pod opieką wychowawców, prezentacja wyników pracy klas na forum szkoły, zabawa integracyjna w losowo dobranych grupach złożonych z uczniów i nauczycieli) pożegnanie) ok. godz. 10.50

Spotkanie z policjantami - "1" godzina lekcyjna.

Miejsce:

 • sala gimnastyczna

Przebieg:

 • Zajęcia w formie pogadanki - bezpieczna droga do szkoły i do domu.

 • Omówienie prawnych aspektów łamania zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, stosowania narkotyków, a także uchylania się od realizacji obowiązku szkolnego.

 • Policjanci odpowiadaj na pytania uczniów.

Zadania na "2" godzinę lekcyjną.

Miejsce:

 • sala gimnastyczna, sale lekcyjne poszczególnych klas

 • Przebieg:

  Wspólne zajęcia prowadzone przez pedagoga w sali gimnastycznej:

  • przedstawienie wszystkich obecnych nauczycieli wg wzoru: - "nazywam się ..., jestem wychowawcą klasy..., uczę następujących przedmiotów...."

  • wprowadzenie grupy uczniów nowych - kolejne przedstawianie się uczniów według reguły: -"nazywam się..., jestem uczniem klasy..., moim wychowawcą jest..."

  • Wytypowanie każdemu nowemu uczniowi kolegi - opiekuna.

  Czas: ok.20 minut.

  Podanie instrukcji do pracy w zespołach klasowych pod opieką wychowawców .

  Polecenia:

  • wykonać pisemne zadania z koperty - ustalić, kto z klasy zaprezentuje odpowiedzi na podsumowaniu
   w sali gimnastycznej

  • wspólnie, metodą burzy mózgów: ustalić, co klasa najbardziej lubi w szkole, czego w szkole nie lubi - wpisać wybrane kategorie na plakat, który także należy zabrać na salę gimnastyczną (wytypować uczniów do prezentacji).

  • każdy wychowawca otrzymuje kopie "Kodeksu ucznia" i "Regulamin szkoły"

  Czas: ok. 20 minut (do dzwonka)

  Zadania na "3" godzinę lekcyjną:

  Miejsce:

 • sala gimnastyczna

 • Przebieg:

  Kolejno wyniki pracy w klasach prezentują reprezentacje klas:

  • wytypowani uczniowie przekazują rozwiązania "zadań z koperty"

  • uczniowie kl. II gimnazjum przeprowadzają na forum szkoły wywiad w panią psycholog (pytania dotyczące obowiązków psychologa szkolnego oraz pierwszych wrażeń z pracy w naszej szkole)

  • uczniowie kl. III gimnazjum przeprowadzają na forum szkoły wywiad z panią dyrektor (pytania dotyczą planów zawodowych, współpracy z rodzicami, spędzania czasu wolnego w okresie wakacji)

  • wytypowani uczniowie omawiają plakat -"Co moja klasa najbardziej lubi w szkole, a czego nie lubimy" - wywieszenie wszystkich plakatów .

 • ( Po wykonaniu zadania pochwała każdej klasy.)

 • Ostatnie zadanie:

  Zabawa integracyjna: "Nasze życzenia na progu nowego roku szkolnego".

  Przebieg:

  Tworzymy nowe grupy złożone z uczniów i nauczycieli, dobierając się według miesiąca urodzenia. Jeden z nauczycieli - członków grupy "Dzieci miesiąca... (np. maja)" otrzymuje etykietę z kolorową nazwą miesiąca i zwołuje pozostałe osoby urodzone w danym miesiącu. Każda grupa zastanawia się w swoim kręgu i zapisuje na karcie swoje życzenie na ten rok szkolny - nauczyciele wspomagają uczniów w werbalizacji oczekiwań (imprezy, wycieczki, nowe pomoce szkolne, zmiany w relacjach międzyludzkich, organizacja pracy szkoły...). Po ok. 3 minutach każda grupa odczytuje swoje życzenie w obecności dyrektora placówki (dyrektor także uczestniczy
  w zabawie).

  Karty z zapisanymi życzeniami grup zbiera pedagog - prowadzący zajęcia.

  Stanowią one materiał do prezentacji na gazetce szkolnej do ogólnej wiadomości.

  Zakończenie zajęć:

  Polecenie :  na najbliżej lekcji wychowawczej przeczytajcie głośno i omówcie z wychowawcą -"Regulamin szkoły" i "Kodeks ucznia".

  Podziękowanie za aktywny udział w zajęciach.

  Ewaluacja zajęć :

  Wychowawcy klas młodszych sprawdzają wiedzę uczniów z zakresu bezpieczeństwa w drodze do szkoły i do domu w trakcie wycieczki .

  Po tygodniu przeprowadzić krótki apel - ustalić (przez podniesienie ręki), ilu uczniów nie zapoznało się z prawem szkolnym (regulamin, kodeks). Przypomnieć wychowawcom i uczniom o konieczności zapoznania się z w/w dokumentami. Uczniowie klas starszych winni potwierdzić podpisem znajomość prawa szkolnego.

   

  © 2007 Photo & Created by - Jerzy Ratajczak

  Strona główna | O nas | Pracownicy szkoły | Szkolne prawo | Co i kiedy w szkole | Budowa nowej szkoły | Kalendarz roku szkolnego | „NIEPOKONANI” | Poznaj Swoje Prawa | Wspierają nas | Publikacje | Doskonalenie zawodowe | Ratowniczek | Mapa - jak do nas trafić | Archiwum | Linki

  Ostatnia aktualizacja tej witryny: 20-01-12

  Gabinet Zdrowia i Urody w Goleniowie