Zespół Szkół
w Goleniowie
72-100 Goleniów
ul.Niepodległości 1B
Telefon/fax:914184274,
914431133
e-mail: zssgol@wp.pl
 
Kampania Państwowej Komisji ds. Pedofilii "#Rozmawiaj#Reaguj" A   B   C
   Strona główna      "Kultura bezpieczeństwa"      Harmonogram programu
 

Harmonogram realizacji ,,Programu kultura bezpieczeństwa” 
w  Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie

Koordynator: Alicja Rotter                               

Współorganizator: Jolanta Paś

Osoby realizujące program: nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy

Umieszczenie przesłanych dokumentów i fotografii na stronie szkoły http://zssgol.pl/ w zakładce ,,Kultura bezpieczeństwa” – J. Ratajczak

Utworzenie linka na profilu facebook – N. Mełech

Czas trwania akcji: od 16.02.2015 do 5.05.2015 rok

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz wychowawcy na podstawie udostępnionych materiałów z programu kultura bezpieczeństwa proszeni są o przeprowadzenie zajęć na poszczególnych etapach edukacyjnych zaproponowanych tematów z programu. Po zrealizowaniu zajęć w danej klasie nauczyciele wypełniają załącznik nr 1 oraz zapisują zrealizowany temat w dziennikach lekcyjnych w miarę możliwości mile widziane zrobienie zdjęć. Powyższą dokumentację (załącznik nr 1 i zdjęcia) nauczyciele przesyłają na e-maila koordynatora alicjarotter@wp.pl .

Cel główny:

Opanowanie przez uczniów wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Cele z podstawy programowej:

I etap edukacyjny A

Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym. Ważne jest również takie wychowanie, aby dziecko w miarę swoich możliwości było przygotowane do życia w zgodzie 
z samym sobą, ludźmi i przyrodą oraz w zakresie dbałości o bezpieczeństwo własne i innych:

9.2) a) Uczeń utrzymuje porządek wokół siebie (na swoim stoliku, w sali zabaw, szatni i w ogrodzie), sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymywaniu porządku,

b) zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych,

c) wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków  komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku, np. umie powiadomić dorosłych, zna telefony alarmowe.

http://kultbezp.ciop.pl/P_O_Z_I_O_M_1/Startowa_STRONA.htm

Moduł 3 ,, Bezpieczeństwo pożarowe” – ratowniczek  – J. Pas

Moduł 2  ,,Zasady bezpiecznego zachowania w szkole” – nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

 (I – III)

Moduł 5  ,, Higiena pracy w domu i w szkole”- nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (I – III)

Moduł 6 lekcja 5 Temat: Pierwsza pomoc – ratowniczek – J. Paś

II etap  edukacyjny A

Cele:

Wychowanie do życia w rodzinie

Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka oraz pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania.

10. Istota koleżeństwa i przyjaźni, wzajemny szacunek, udzielanie sobie pomocy, współpraca, empatia.

http://kultbezp.ciop.pl/P_O_Z_I_O_M_2/Startowa_STRONA.htm

Moduł 5  Lekcja 4 Temat: Ja i moi koledzy - Co nas łączy, co nas dzieli. - Wychowawcy oraz nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Moduł 1 ,, W świecie zagrożeń” – ratowniczek-  J. Paś

III etap edukacyjny A

Cele:

Uczeń wykorzystuje różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji, w tym technologię informacyjno-komunikacyjną, odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje.

Chemia

II. Uczeń opisuje właściwości substancji i wyjaśnia przebieg prostych procesów chemicznych; zna związek właściwości różnorodnych substancji z ich zastosowaniami i ich wpływ na środowisko naturalne; wykonuje proste obliczenia dotyczące praw chemicznych

III. Uczeń bezpiecznie posługuje się prostym sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi odczynnikami chemicznymi.

Język Polski

1.1) Uczeń odbiera komunikaty pisane, mówione, w tym nadawane za pomocą środków audiowizualnych – rozróżnia informacje przekazane werbalnie oraz zawarte w dźwięku i obrazie.

 

Biologia

1.2) Uczeń przedstawia znaczenie wody dla funkcjonowania organizmów

http://kultbezp.ciop.pl/P_O_Z_I_O_M_3/Startowa_STRONA.htm

Moduł V ,, Zasady udzielania pierwszej pomocy’’ – Edukacja dla bezpieczeństwa – R. Skierski

Moduł II Lekcja 1 ,,Słońce jako źródło pozytywnych i negatywnych oddziaływań na człowieka 
i środowisko” - Temat: ,,Instrukcja obsługi życia codziennego”, czyli kto czyta , nie błądzi. – j. Polski – A. Walerczak 

Moduł II Lekcja 3 ,,Zagrożenia ze strony zjawisk atmosferycznych”– Biologia – B. Całkiewicz

Moduł III Lekcja 2 ,,Pamiętaj Chemiku młody…”, czyli chemiczne zagrożenia zdrowia i życia. – Chemia – A. Rotter

IV etap edukacyjny A

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy

Uczeń:

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Chemia

II. Uczeń zdobywa wiedzę chemiczna w sposób badawczy – obserwuje, sprawdza, weryfikuje, wnioskuje i uogólnia; wykazuje związek składu chemicznego, budowy i właściwości substancji z ich zastosowaniami; posługuje sie zdobytą wiedzą chemiczną w życiu codziennym w kontekście dbałości o własne zdrowie i ochrony środowiska naturalnego.

http://kultbezp.ciop.pl/P_O_Z_I_O_M_4/Startowa_STRONA.htm

Moduł I Lekcja 4 ,,Temat: Postępowanie w związku z wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową oraz świadczenia z tego tytułu’’- Działalność gospodarcza w gastronomii – A. Rotter

Moduł I Lekcja 2 ,, Prawa i obowiązki pracodawcy  i pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”- Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii  – M. Siwienki

Moduł I Lekcja 3 ,, Ochrona pracy kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych”- Działalność gospodarcza w gastronomii ” – A. Rotter

Moduł III  Lekcja 5 Temat: ,, Zagrożenia czynnikami chemicznymi w środowisku pracy 
i profilaktyka” – Chemia – A. Rotter

Moduł III Lekcja 6 Temat: ,,Zagrożenia czynnikami biologicznymi”- Biologia – B. Całkiewicz

Moduł III Lekcja2 ,,Zagrożenia od urządzeń elektrycznych”- Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii - M. Siwienki

Moduł V Lekcja 1 ,,Zasady postępowania w razie pożaru i wybuchu” – ratowniczek – J. Paś

Moduł V Lekcja 2 ,, Zasady udzielania pierwszej pomocy” – Edukacja dla bezpieczeństwa – R. Skierski

I, II, III, etap edukacyjny B

Cele

Uczeń : 10.1)  aktywnie uczestniczy w różnych formach życia społecznego i kulturalnego;

14.3) korzysta z urządzeń socjalnych i technicznych powszechnego użytku, zgodnie z ich przeznaczeniem;

14.4) kształtują zachowania proekologiczne w trakcie posługiwania się narzędziami, korzysta z urządzeń socjalnych i technicznych.

http://kultbezp.ciop.pl/P_O_Z_I_O_M_1/Startowa_STRONA.htm

Moduł I ,,Bezpieczna droga do domu i szkoły’’- ratowniczek – J. Paś

Moduł II Lekcja 5 ,,Co to znaczy być dobrym kolegom” – nauczyciele zespołu B etapu edukacyjnego (1-3)

Moduł VI Lekcja 3 ,, Jak korzystać z różnorodnych narzędzi”– nauczyciele zespołu B klasy  (1-3)

http://kultbezp.ciop.pl/P_O_Z_I_O_M_2/Startowa_STRONA.htm

Moduł I ,, W świecie zagrożeń” - nauczyciele zespołu B klasy (4-6 )

IV etap edukacyjny B

Cele :

7) poznawanie różnorodności świata przyrody, poznawanie i rozumienie podstawowych procesów życiowych organizmów, kształtowanie zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska;

13) kształtowanie umiejętności posługiwania się narzędziami, maszynami urządzeniami oraz opanowanie prostych umiejętności i czynności pracy;

15) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, pełnienia ról społecznych oraz przygotowanie do załatwiania różnych spraw osobistych w urzędach i innych instytucjach

http://kultbezp.ciop.pl/P_O_Z_I_O_M_4/Startowa_STRONA.htm

Moduł III ,,Zagrożenie i profilaktyka w środowisku pracy” – Przysposobienie do pracy – J. Rychła oraz nauczyciele SPP

Moduł V ,,Postępowanie w sytuacjach zagrożeń, awarii i wypadków”- ratowniczek – J Paś oraz nauczyciele SPP

Zakończenie akcji :

Wysłanie sprawozdania wraz z wypełnionym formularzem do Państwowej Inspekcji Pracy .

 

  


 

Załącznik nr 1

Data realizacji …………………………….

Klasa …………

Ilość osób …………………..

Imię i Nazwisko nauczyciela ………………………………………

Przedmiot ………………………………………………………….

Moduł oraz Temat lekcji ………………………………

Proszę zaznaczyć etap kształcenia:

a.      I etap (szkoła Podstawowa 1-3 A)

b.     I etap (szkoła Podstawowa 1-3 B)

c.      II etap (szkoła Podstawowa 4-6 A)

d.     II etap (szkoła Podstawowa 4-6 B)

e.      III etap (Gimnazjum A)

f.      III etap (Gimnazjum B)

g.      IV etap (szkoła Zawodowa)

h.     IV etap Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 

 

 

  

© Od 2007 Created by - Jerzy Ratajczak