Zespół Szkół
w Goleniowie
72-100 Goleniów
ul.Niepodległości 1B
Telefon/fax:914184274,
914431133
e-mail: zssgol@wp.pl
 
Kampania Państwowej Komisji ds. Pedofilii "#Rozmawiaj#Reaguj" A   B   C

Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”

Od września 2011 roku w naszej szkole realizowany jest w ramach projektu „Uwaga! Sposób na sukces” - Dwuletni Innowacyjny Program  Nauczania „Umiem uczyć się – II”.„Celem projektu jest poprawa jakości nauczania i uczenia się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu nauczania opartego na metodzie Tomatisa. W szczególności zaś umożliwienie i pomoc w stworzeniu warunków do efektywniejszego nauczania i uczenia się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, stymulujących i wspierających rozwój uwagi słuchowej.”

Realizatorem  Projektu jest firma Young Digital Planet SA, zaś partnerem  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
w Warszawie.

W bieżącym roku szkolnym program realizowany jest w ramach codziennych zajęć  w drugiej klasie szkoły podstawowej. Dodatkowo czniowie biorą udział, dwa razy w tygodniu, w zajęciach z logorytmiki. W przyszłym roku szkolnym dzieci te zostaną objęte terapią metodą Tomatisa.

W ramach  projektu nasza placówka  została doposażona w sprzęt: laptop z oprogramowaniem specjalistycznym, rzutnik i ekran projekcyjny do rzutnika oraz instrumenty muzyczne do prowadzenia zajęć z logorytmiki.  Co semestr klasa II otrzymuje także, materiały szkolno-biurowe w kwocie 20 zł na ucznia.

Z założeniami projektu zostali zapoznani  rodzice uczniów oraz Rada Pedagogiczna.

Projekt „Uwaga! Sposób na sukces” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty,
Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia,
Poddziałanie 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe).

 
 
 
Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, polega na wprowadzeniu Innowacyjnego Programu Nauczania w klasie I szkoły podstawowej i kontynuowaniu wdrażania tego programu w kolejnych latach (w klasie II i III). Projekt w szkołach będzie realizowany przez kolejne 3 lata w specjalnie wytypowanej klasie. W ciągu 3 lat placówki biorące w nim udział otrzymają wsparcie celem zwiększenia efektywności pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nasza szkoła uczestniczy w tym projekcie, którego koordynatorem jest nasza koleżanka Izabela Stanuch. W trakcie rady szkoleniowej, która odbyła się 2 kwietnia 2012 r. przekazała nam ona informacje na temat jak przebiega projekt i jak wyglądają jego kolejne etapy.
W ramach projektu uczniowie zostali objęci cyklem zajęć logorytmicznych, które prowadzi Joanna Stanuch-Piotrowicz.  Zapoznała ona radę pedagogiczną z programem tych zajęć, którego głównym celem jest stymulacja motoryki i słuchu - najważniejszych umiejętności leżących u podstaw prawidłowego rozwoju mowy.

 
 
 
 

 

© Od 2007 Created by - Jerzy Ratajczak