Zespół Szkół
w Goleniowie
72-100 Goleniów
ul.Niepodległości 1B
Telefon/fax:914184274,
914431133
e-mail: zssgol@wp.pl
 
 
 
 • Dyrektor Zespołu Szkół Specjalny
  ogłasza nabór na stanowisko  pracy
  Sekretarza szkoły

  1. Wymiar czasu pracy: 1 etat

  2. Rodzaj umowy: umowa o pracę

  3. Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Specjalnych 72-100 Goleniów,

      ul. Niepodległości 1B

  4. Przewidywany termin zatrudnienia 01 października 2019 r.

   

  5. Niezbędne wymagania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie:

   

      a.   jest obywatelem Unii Europejskiej bądź obywatelem innych państw, którym na 

           podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego  przysługuje

           prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

      b.  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

      c.  nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi

           gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu

           terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

      d.   posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do

           wykonywania obowiązków sekretarza szkoły,

      e.  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sekretarza szkoły,

      f.   posiada nieposzlakowaną opinię,

      g.  wykształcenie maturalne,

      h.   posiada kwalifikacje zawodowe niezbędne na stanowisku  sekretarza szkoły.

   

  6.  Dodatkowe wymagania:

   

      a. dobra znajomość przepisów prawa pracy, przepisów  oświatowych i samorządowych,

           oraz Karty Nauczyciela,

       b.  znajomość programu Kadry,Sekretariat ,programu sprawozdawczego GUS,

       c.  umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, współpracy w zespole, obowiązkowość,

        dokładność, punktualność, kreatywność, komunikatywność,

       d. znajomość programów Vulcan będzie dodatkowym atutem.

   

  7. Podstawowy zakres obowiązków obejmuje między innymi:

   

  1.     Prowadzenie spraw kadrowych wszystkich pracowników szkoły:

  * obsługa programu Kadry Vulcan,

  * sprawy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,

  * ustalania prawa do urlopu wypoczynkowego, nagrody jubileuszowej,dodatku za wysługę lat, urlopu dla poratowania zdrowia, odprawy emerytalnej itp.,

  * prowadzenie akt osobowych,

  * prowadzenie  ewidencji czasu pracy,

  * wydawanie skierowań na badania profilaktyczne i uaktualnianie książeczek sanitarno-epidemiologicznych , kontrolowanie terminu ważności tych badań,

  * prowadzenie ewidencji zgodnie z wymogami prawa pracy,

  * kompletowanie dokumentów do emerytury lub renty,

  * prowadzenie sprawozdawczości dot. spraw kadrowych,

  *sporządzanie pism w zakresie prawidłowego funkcjonowania spraw pracowniczych.

  2.     Prowadzenie sekretariatu szkoły:

  *obsługa programu sekretariat Vulcan,

  * prowadzenie ewidencji upoważnień i pełnomocnictw,

  * prowadzenie ewidencji pieczęci szkoły,

  * prowadzenie ewidencji świadectw szkolnych, zaświadczeń,

  *prowadzenie ewidencji  druków ścisłego zarachowania,

  * prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,

  * prowadzenie kompleksowej obsługi korespondencji otrzymywanej i wysyłanej,

  *prowadzenie ewidencji znaczków pocztowych,

  * przygotowywanie dokumentów do sprawdzianów i egzaminów zgodnie
  z procedurami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,

  *kierowanie ruchem gości i interesantów, organizując spotkania z dyrektorem szkoły,

  * sporządzanie i wydanie  duplikatów dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  * prowadzenie księgi uczniów i księgi arkuszy ocen,

  * prowadzenie dokumentacji uczniów (skierowania, orzeczenia),

  * sporządzanie pism dotyczących spraw szkoły,

  * prowadzenie registratury zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt,

   * obsługa urządzeń znajdujących się w sekretariacie ( fax, ksero, bindownica itp.),

  * przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych,

  * odbieranie poczty elektronicznej ( co najmniej  trzy razy w ciągu dnia),

  * sporządzanie sprawozdań GUS, SIO,innych wynikłych z codziennej pracy szkoły

  * prowadzenie archiwum szkoły,

  * załatwianie spraw uczniów w zakresie przyjęcia  do szkoły, opuszczenia szkoły, dowozów , dożywiania, wydania legitymacji szkolnych itp.,

  * innych prac sekretariatu szkoły wynikłych z codziennego funkcjonowania placówki.

   

   

  8. Wymagane dokumenty:

      a. list motywacyjny,

       b. życiorys- CV

       c. kserokopie świadectw pracy,

       d. kserokopie  dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie,

       e. kserokopie  dokumentów  potwierdzające posiadane kwalifikacje: ukończone

           kursy, szkolenia itp.,

       f. zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia,

       g. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw

          publicznych,

       h. oświadczenie o niekaralności ( przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego

           lub umyślne przestępstwo skarbowe,

        i.  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

   

    Wymagane dokumenty: List motywacyjny,CV powinny być opatrzone klauzulą” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu naboru zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, oraz ustawą o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych”.

  Oryginały dokumentów muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata,  a kserokopie dokumentów  powinny być potwierdzone własnoręcznie za zgodność z oryginałem.

   

  9. Sposób i termin składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych 72-100 Goleniów, ul. Niepodległości 1 B  osobiście lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem do dnia 18 września 2019 r. do godziny  12.00

   z dopiskiem:

  „Nabór na stanowisko sekretarza szkoły”

  Liczy się data wpływu dokumentów.

  Dokumenty kandydatów, które wpłyną po terminie oraz dokumenty wysłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Dokumenty niewykorzystane w procesie rekrutacji można będzie odebrać w sekretariacie szkoły, nieodebrane po 30 dniach ulegną zniszczeniu.

   

   

  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Zespołu Szkół Specjalnych

  w Goleniowie  w terminie do dnia  20 września 2019 r.

   

    Plakat do pobrania [Adobe Acrobat PDF - 549,7 KB]

© 2007 - 2020 Created by - Jerzy Ratajczak (do 28.08.2020 r.)