Zespół Szkół
w Goleniowie
72-100 Goleniów
ul.Niepodległości 1B
Telefon/fax:914184274,
914431133
e-mail: zssgol@wp.pl
   Strona główna      Koncepcja pracy szkoły
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GOLENIOWIE

KONCEPCJA PRACY

 

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W GOLENIOWIE

„ROZWÓJ DAJE RADOŚĆ”

WARTOŚCI

Wartości, które wspólnie uznajemy i którymi kierujemy się to:

tolerancja, szacunek, akceptacja, uczciwość, zrozumienie, samodzielność, współpraca, odpowiedzialność, odwaga, bezpieczeństwo, więzi, rozwój.

MISJA  

cel działania szkoły

Jesteśmy po to, aby:

        wspierać wszechstronny rozwój uczniów na miarę

ich możliwości,

        przygotować ich do codziennego życia tak,

aby byli zaradni, umieli sterować własnym zachowaniem,

        by mogli pracować oraz uczestniczyć w życiu społecznym.

WIZJA

szkoła, do jakiej zmierzamy

Zmierzamy w kierunku:

a)                 szkoły kierującej się przyjętymi wartościami;

b)                szkoły przyjaznej, wspierającej, otwartej na współpracę;

c)                 szkoły bezpiecznej, opierającej się na spójnym systemie  wychowawczym oraz profilaktyki, działającej w oparciu o porozumienie bez przemocy;

d)                szkoły bazującej na mocnych stronach ucznia; 

e)                 szkoły pomagającej uczniowi zrozumieć siebie

i otaczający świat oraz nabyć umiejętności społeczne pozwalające na szczęśliwe, zdrowe i bezpieczne życie;

f)                 szkoły kształcącej kompetencje zawodowe pozwalające odnaleźć się na rynku pracy;

g)                szkoły z szeroką ofertą terapii usprawniających skierowaną również do uczniów realizujących obowiązek szkolny w formie włączającej lub integracyjnej;

h)                szkoły radosnej, odważnej, twórczej, innowacyjnej, atrakcyjnej;

i)                  szkoły elastycznej, otwartej na zmiany, podążającej

za zmieniającą się rzeczywistością

 

 

 

PRIORYTETY - KIERUNKI

działania/ rozwoju

Priorytety w naszym działaniu:

1)                Budowanie spójnego systemu wychowawczego i profilaktyki opartego o zbiór jasnych zasad, procedur, interwencji wychowawczych przyjętych i stosowanych przez społeczność szkolną;

2)                Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w oparciu o diagnozę, indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny oraz aktywizujące metody pracy;

3)                Praca z uczniami problemowymi, której podstawą jest diagnoza zachowań problemowych (rozumianych jako sposób na realizację potrzeb) i plan pracy korekcyjnej;

4)                Osłabianie czynników ryzyka i wzmacnianie czynników chroniących ( poczucie wartości, więzi, umiejętności, aktywne spędzanie czasu wolnego, zainteresowania) poprzez m.in.: działania socjoterapeutyczne uczące budowania pozytywnych relacji społecznych, odkrywanie talentów w szczególności w obszarze muzyki, plastyki, teatru;

5)                Wdrażanie norm społecznych w szczególności

w obszarze kultury osobistej i higieny osobistej;

6)                Kształtowanie kompetencji zawodowych  dających możliwość odnalezienia się na rynku pracy;

7)                Budowanie systemu współpracy z rodzicami opartej na   partnerstwie;

8)                Współpraca z szeroko pojętym środowiskiem poprzez aktywne uczestnictwo w życiu społecznym

9)                Współpraca z  zagranicą;

10)            Doskonalenie zawodowe w obszarze różnorodnych form terapii, kompetencji wychowawczych, kompetencji pracy zespołowej (współpracy);

11)            Zdobywanie funduszy pozabudżetowych na atrakcyjne

i skuteczne formy pracy, pomoce dydaktyczne;

12)            Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły,

promocja szkoły w środowisku.

 

 

© 2007 - 2020 Created by - Jerzy Ratajczak (do 28.08.2020 r.)