Zespół Szkół
w Goleniowie
72-100 Goleniów
ul.Niepodległości 1B
Telefon/fax:914184274,
914431133
e-mail: zssgol@wp.pl
 
Kampania Państwowej Komisji ds. Pedofilii "#Rozmawiaj#Reaguj" A   B   C
   Strona główna      Koncepcja pracy szkoły
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GOLENIOWIE

KONCEPCJA PRACY

 

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W GOLENIOWIE

„ROZWÓJ DAJE RADOŚĆ”

 

WARTOŚCI


Wartości, które wspólnie uznajemy i którymi kierujemy się to:
 • tolerancja, 
 • szacunek, 
 • akceptacja, 
 • uczciwość, 
 • zrozumienie,
 • samodzielność, 
 • współpraca, 
 • odpowiedzialność, 
 • odwaga,
 • bezpieczeństwo, 
 • więzi, 
 • rozwój.
 


MISJA  

cel działania szkoły

 

Jesteśmy po to, aby:

 • wspierać wszechstronny rozwój uczniów na miarę ich możliwości,
 • przygotować ich do codziennego życia tak, aby byli zaradni, umieli sterować własnym zachowaniem,
 • by mogli pracować oraz uczestniczyć w życiu społecznym.
 


WIZJA

szkoła, do jakiej zmierzamy

 

Zmierzamy w kierunku:

 • szkoły kierującej się przyjętymi wartościami,
 • szkoły przyjaznej, wspierającej, otwartej na współpracę,
 • szkoły bezpiecznej, opierającej się na spójnym systemie  wychowawczym oraz profilaktyki, działającej w oparciu
  o porozumienie bez przemocy,
 • szkoły bazującej na mocnych stronach ucznia, 
 • szkoły pomagającej uczniowi zrozumieć siebie i otaczający świat oraz nabyć umiejętności społeczne pozwalające na szczęśliwe, zdrowe i bezpieczne życie,
 • szkoły kształcącej kompetencje zawodowe pozwalające odnaleźć się na rynku pracy,
 • szkoły z szeroką ofertą terapii usprawniających skierowaną również do uczniów realizujących obowiązek szkolny w formie włączającej lub integracyjnej,
 • szkoły radosnej, odważnej, twórczej, innowacyjnej, atrakcyjnej,
 • szkoły elastycznej, otwartej na zmiany, podążającej za zmieniającą się rzeczywistością
 


PRIORYTETY - KIERUNKI

działania/ rozwoju

 

Priorytety w naszym działaniu:

 1. budowanie spójnego systemu wychowawczego i profilaktyki opartego o zbiór jasnych zasad, procedur, interwencji wychowawczych przyjętych i stosowanych przez społeczność szkolną,
 2. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w oparciu
  o diagnozę, indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny oraz aktywizujące metody pracy,
 3. praca z uczniami problemowymi, której podstawą jest diagnoza zachowań problemowych (rozumianych jako sposób na realizację potrzeb) i plan pracy korekcyjnej,
 4. osłabianie czynników ryzyka i wzmacnianie czynników chroniących (poczucie wartości, więzi, umiejętności, aktywne spędzanie czasu wolnego, zainteresowania) poprzez m.in.: działania socjoterapeutyczne uczące budowania pozytywnych relacji społecznych, odkrywanie talentów w szczególności
  w obszarze muzyki, plastyki, teatru,
 5. wdrażanie norm społecznych w szczególności w obszarze kultury osobistej i higieny osobistej,
 6. kształtowanie kompetencji zawodowych dających możliwość odnalezienia się na rynku pracy,
 7. budowanie systemu współpracy z rodzicami opartej na   partnerstwie;
 8. współpraca z szeroko pojętym środowiskiem poprzez aktywne uczestnictwo w życiu społecznym,
 9. współpraca z zagranicą,
 10. doskonalenie zawodowe w obszarze różnorodnych form terapii, kompetencji wychowawczych, kompetencji pracy zespołowej (współpracy),
 11. zdobywanie funduszy pozabudżetowych na atrakcyjne
  i skuteczne formy pracy, pomoce dydaktyczne,
 12. kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły,
 13. promocja szkoły w środowisku.
 

 

 

© Od 2007 Created by - Jerzy Ratajczak