Zespół Szkół
w Goleniowie
72-100 Goleniów
ul.Niepodległości 1B
Telefon/fax:914184274,
914431133
e-mail: zssgol@wp.pl
 
Kampania Państwowej Komisji ds. Pedofilii "#Rozmawiaj#Reaguj" A   B   C
   Strona główna      "Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego"      Regulamin rekrutacji 

REGULAMIN REKRUTACJI

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA

ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020


RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie
zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób

dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia

zawodowego

Tytuł projektu:   Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego.

Wstępne dane:

1.Informacje o Wnioskodawcy

Kraj Polska

1.2. NIP 8561577155

1.3. Nazwa Wnioskodawcy/Projektodawcy: POWIAT GOLENIOWSKI

1.4. Siedziba Wnioskodawcy:

Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE

Powiat: goleniowski

Gmina: Goleniów

Miejscowość: Goleniów

Kod pocztowy: 72-100

Ulica: Dworcowa

Nr budynku: 1

Telefon: 914710211

Fax: 914710200

E-mail: sekretariat@powiat-goleniowski.pl

Adres strony internetowej www: www.powiat-goleniowski.pl

1.5 Adres do korespondencji Wnioskodawcy:

Kraj: Polska

Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE

Powiat: goleniowski

Gmina: Goleniów

Miejscowość: Goleniów

Kod pocztowy: 72-100

Ulica: Dworcowa

Nr budynku: 1

1.6  Typ wnioskodawcy: Jednostka samorządu terytorialnego

1.7  Forma własności Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne

1. 8  Forma prawna bez szczególnej formy prawnej

1.9  Forma ewidencji księgowej NIE DOTYCZY (wyłączone w naborze)

1. 10 Osoba/y uprawniona/e do reprezentowania

Wnioskodawcy:

Imię i nazwisko Tomasz Kulinicz- przewodniczący zarządu powiatu goleniowskiego

Imię i nazwisko Tomasz Stanisławski- członek zarządu powiatu goleniowskiego

1.11 Osoba/y do kontaktów roboczych w sprawie projektu:

Imię i nazwisko Jowita Pawlak

Telefon: 604183160

Fax: 914710200

E-mail: j.pawlak@powiat-goleniowski.pl                   

Termin  realizacji projektu: od 01.09.2017r. do 30.06.2021r.

Część  I .   Informacje ogólne

Projekt   „Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego” realizowany jest przez Powiat Goleniowski ul. Dworcowa 1,  72-100 Goleniów.  Projekt   jest   realizowany   na   obszarze   województwa   zachodniopomorskiego. Zakłada udział 298 Beneficjentów Ostatecznych (uczestników projektu) z tego 137 dziewcząt i 161 chłopców.

W projekcie uczestniczą 3 szkoły Powiatu Goleniowskiego: 1.Technikum Nr1 w Zespole Szkół nr1 w Goleniowie(TZSnr1 Gol) 2.Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr1 w Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie(ZSZ Goleniów). 3.Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie(ZSZ Nowogard)

Celem głównym  jest: Podniesienie do 06.2021r. efektywności i rynkowości procesów kształcenia w TZSnr1 Gol, ZSZ Gol i ZSZ N-d poprzez przeprowadzenie kompleksowych, ukierunkowanych na kształcenie umiejętności zawodowych obejmujących 298 uczniów (137K) w tym 60 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, wraz z doposażeniem 3 szkół w tym szkoleniami e-learningowymi przyczyniającymi się do zwiększenia szans na zatrudnienie uczniów po zakończonym procesie kształcenia zawodowego.

W ramach projektu zrealizowanych zostanie 13 zadań:

1.Zajęcia w firmie symulacyjnej logistycznej w TZS nr1Gol

2.eWarsztaty Rynkowych Umiejętności Zawodowych,

3-9.Wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych zgodnie z KOWEZiU, zg.ze wskazanymi zawodami.

10-11.Kursy wspomagające zdobycie dodatkowych uprawnień/umiejętności zwiększające szanse na rynku pracy,

12.Staże/praktyki,

13.Realizacja efektywnego programu doradztwa edukacyjno-zawodowego,

- doradztwa edukacyjno-zawodowe-298 ucz.

,-staże i praktyki-298 ucz.,

 -podniesienie umiejętności oraz kwalifikacji- 292ucz.,

-zajęcia w firmie symulacyjnej(logistyk)- 80 ucz.

- doposażenie 3 szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne.

 

Część II. Rekrutacja do projektu

Rekrutacja dotyczyć będzie uczniów biorących udział w projekcie. Dokumentacja rekrutacyjna udostępniona będzie w biurze projektu i na stronie www. Za rekrutację odpowiadać będą Specjaliści ds. spraw organizacyjno-administracyjnych(SOA) w placówkach  w Goleniowie i Nowogardzie.

Procedura postępowania rekrutacyjnego:

1.Powołanie Komisji Rekrutacyjnej (skład.: Koordynator projektu, specjaliści ds. Organizacyjno- administracyjnych w ZSZ Gol. i ZSZ N-d iz TZSNr1 ).

 2.Opracowanie dokumentacji zgodnie z kryteriami rekrutacyjnymi: regulaminu rekrutacji, regulaminu udziału w projekcie, kwestionariusz osobowy, deklaracja przystąpienia do projektu.

3.Przeprowadzenie działań promocyjno-informacyjnych (opis w pkt.D4 wniosku). 4.Przeprowadzenie rekrutacji w 2 etapach:

ETAP 1

- przyjmowanie dokumentów oraz ocena kryteriów formalnych (0/1)

- kompletny kwestionariusz osobowy - zamieszkanie w woj. zachodniopomorskim,

- posiadanie statusu ucznia placówki Wnioskodawcy

 ETAP2

-weryfikacja kryteriów dodatkowych na podstawie oświadczenia zamieszczonego w arkuszu rekrutacyjnym:

 - posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego +5pkt

 - zamieszkanie na terenach wiejskich +5pkt

- pochodzenie z biednej rodziny +5

Uczestnicy chodzić będą na  poszczególne zajęcia:

 - indywidualne doradztwo zawodowe

- (wszyscy uczniowie uczestniczący w projekcie)

 - staże lub praktyki (wszyscy uczniowie uczestniczący w projekcie)

 - szkolenia/kursy zawodowe- szkolenie dla danego kierunku, brak dotychczasowego wsparcia szkoleń dla ucznia+5 pkt.

 Rekrutacja przebiegać będzie głównie przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego w okresie realizacji projektu. Prowadzona będzie każdego roku trwania projektu w terminie od 01.09 do 10.09. Po 10 września nastąpi ogłoszenie listy przyjętych uczestników. W przypadku bardzo dużego zainteresowania udziałem w projekcie w pierwszej kolejności kwalifikowani będą uczniowie z najwyższą liczbą punktów z kryteriów dodatkowych. Osoby z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowane w przypadku rezygnacji osoby z listy podstawowej. W przypadku niewystarczającej liczby chętnych podjęte zostaną dodatkowe działania informacyjne z użyciem nowych kanałów komunikacji oraz ponowne informowanie na zajęciach o możliwości udziału w projekcie od październik każdego roku. Rekrutacja oparta zostanie o zasadę równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych, zasadę równości szans kobiet i mężczyzn.

Uczennice/ie na równych prawach uczestniczyć będą w zajęciach, mając zagwarantowany taki sam dostęp do wiedzy . Jednak w przypadku, gdy liczba chętnych wzrośnie będą one miały pierwszeństwo uczestnictwa.

Zadania projektowe:

Zadania projektowe stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu (średniomiesięcznie). Zakres działań będzie prowadzony z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, oczekiwań oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem.

 

KOMPLEKSOWOŚĆ WSPARCIA zapewniona zostanie poprzez:

-zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań uczestników zorganizowanie form poradnictwa zawodowego (warsztaty grupowe i indywidualne)

-umożliwienie podjęcia kursów oraz możliwości pozyskania praktycznych umiejętności zawodowych (staże lub praktyki u pracodawców)

 -wyposażenie uczestników w dodatkowe pomoce dydaktyczne

 -umożliwienie zdobycia uznanych przez pracodawców certyfikatów

 -indywidualne podejście do uczestników projektu

 -tworzenie warunków praktycznej nauki zawodu zbliżonych do naturalnych,

 

 ŚCIEŻKA UCZESTNICTWA w projekcie przebiegać będzie od przedstawienia uczestnikom możliwości, z jakich mogą skorzystać w ramach projektu, przez zbadanie kompetencji z danego obszaru, co pozwoli na dobór wsparcia dostosowanego do potrzeb uczestników (ankieta samooceny) oraz zapewnienie udziału w kursach i innych formach wsparcia. Po zakończonych formach wsparcia prowadzone będzie drugie badanie kompetencji (ankieta samooceny), co pozwoli na ocenę ich przyrostu-ewaluacja. Do kompleksowego wsparcia konieczna jest wyspecjalizowana kadra przygotowana do kształcenia zawodowego uczniów zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami placówek. Infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania. Ze względu na fakt, że część zajęć będzie realizowana w systemie weekendowym, w które komunikacja publiczna nie funkcjonuje na terenach wiejskich zamieszkałych przez uczniów uczestniczących w ww. zajęciach, Wnioskodawca był zmuszony do zaplanowania dojazdu ww. uczniów aby nie dyskryminować ich w dostępie do edukacji. W celu realizacji tego zadania wykorzysta własne zasoby komunikacyjne (bus do przewozu osób). Analizując zamieszkanie uczniów stworzono najbardziej ekonomiczne trasy przewozu i obliczono szacunkowe odległości do ich miejsca zamieszkania.

Będą wspólnie realizowane z następującym podmiotami  otoczenia społeczno-gospodarczego, w których realizowane będą staże i praktyki zawodowe, m.in.:  Firma Stylepit Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Łozienicy, ul. Prosta 40, 72-100 Goleniów,  LM Wind Power Blades (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Łozienicy, ul. Nowa 3, 72-100 Goleniów,  Firmą Technologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. z siedzibą w Łozienicy, ul. Prosta 28, 72-100 Goleniów, Hotel JF ” Duet”, ul. Maszewska 19, w Goleniowie, Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Goleniowie,  Rhenus Logistic park przemysłowy Goleniów, „Zakątek”- pizzeria, Goleniów,  Ikar-hotel, Goleniów,  KK invest-restauracja-hotel Kamena w Nowogardzie, Willa Zbyszko Restauracja-Hotel w Warnkowie,  Krol BudUsługi Ogólnobudowlane.

 

Doradztwo zawodowe:

W ramach zadania zostanie przeprowadzone dla 100% uczniów biorących udział w projekcie doradztwo edukacyjno-zawodowe realizowane w 2 formach: a) indywidualnych spotkań: obejmujących ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych do wykonywania poszczególnych zawodów, planowanie ścieżki kariery zawodowej, ścieżki podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście lokalnego i regionalnego runku pracy a także wybranych przez uczniów na etapie sporządzania IPD. Spotkania te będą również miały na celu podtrzymanie motywacji do czynnego brania udziału w zadaniach projektowych poprzez wskazywanie uczniom efektów uczestnictwa w projekcie wpływających na podniesienie ich potencjału zatrudnieniowego oraz szans na lepiej płatną pracę. Miejsce: ZSZ Nowogard Termin realizacji: od IX 2017 do VI 2020 Liczba os: 29 (1 os.: 6h) b) grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe Wdrażanie uczniów do samopoznania, kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron, poznanie możliwych form zatrudnienia, zdobycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu pracy, rozszerzenie zasobu informacji na temat sposobów poszukiwania pracy, poznanie lokalnego rynku pracy, rozwijanie świadomości mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych (w tym bezrobocie i niepełnosprawność).

Działania równościowe zgodne z wnioskiem (opis w D.7.1 wniosku). Miejsce: ZSZ Nowogard Liczba os: 29 Liczba godzin: 6h/ gr. 2017/2018 -6 h / 10.2017 /gr. 5 os 2018/2019 - 6 h / 10.2018/gr. 10 os 2019/2020 - 6 h / 10.2019 /gr. 7 os 2020/ 2021 - 6 h /10.2020 /gr. 7 os Kwalifikacje doradcy zawodowego- uprawnienie do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego zgodnych z Rozp. MEN z dnia 17.04.2012 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz posiadać umiejętność sporządzania IPD. Doradcy zawodowi dla 298 uczniów przygotuje Indywidualne Plany Działania (IPD). Zatrudnienie na część etatu w poszczególnych szkołach oraz przydział godzin nadliczbowych zgodnie z art. 35 Kart Nauczyciela jako zajęcia grupowe.

Wszystkie rodzaje zajęć będą odbywały  się w salach przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W trakcie szkolenia prowadzący będą używać języka równościowego, dbając o pozytywny i wolny od stereotypów wizerunek uczniów i uczennic, jak również ich przyszłych zawodów.

 

 

MONITORING I SPOSÓB POMIARU WSKAŹNIKÓW

Działania projektowe będą monitorowane na bieżąco w zaplanowanych odstępach czasu przez koordynatora projektu i specjalistów organizacyjno-administracyjnych w poszczególnych placówkach.

Praktyki – ŹRÓDŁO: Umowy o praktykę/staż z pracodawcami, dzienniczki praktyk, POMIAR:  dzienniki praktyk lub staży kontrola na koniec każdego miesiąca, odpowiedzialny specjalista ds. spraw organizacyjno- administracyjnych w każdej ze szkół,

Kursy - ŹRÓDŁO: dzienniki kursów, listy obecności, certyfikaty, Listy obecności prowadzone na bieżąco. POMIAR: tydzień po zakończeniu danej formy wsparcia Dzienniki zajęć prowadzone przez trenera z tematyką zajęć, podpisane każdego dnia. Odpowiedzialny specjalista ds. spraw organizacyjno- administracyjnych w każdej ze szkół,

Doradztwo edukacyjno-zawodowe - ŹRÓDŁO:  dzienniki zajęć grupowych, karty indywidualnych spotkań z doradcą, Dziennik doradztwa edukacyjno-zawodowego, Indywidualny Plan Działania POMIAR: Dziennik doradztwa edukacyjno- zawodowego w którym będzie przedstawiony zakres doradztwa, osoby oraz ilość godzin. Pomiar: tydzień od zakończenia ostatniej formy wsparcia w ramach doradztwa edukacyjno- zawodowego. Indywidualny Plan Działania. Pomiar: tydzień od zakończenia ostatniej formy wsparcia w ramach doradztwa edukacyjno- zawodowego. Odpowiedzialny koordynator projektu wraz ze specjalistami.

Wyposażenie: 1) Protokół odbioru 2) Specyfikacja zakupionego sprzętu i materiałów dydaktycznych 3) Zdjęcia zakupionego doposażenia wykorzystanego podczas zajęć 4) Raport dyrektora

szkoły w zakresie wykorzystania doposażenia. Odpowiedzialny koordynator projektu.

.

Część III .Zasady promowania projektu

 

Komunikacja w projekcie będzie odbywała się w sposób bezpośredni i zaplanowany poprzez  następujące sposoby i kanały komunikacja:

 a) bezpośrednia rozmowa realizowana przez wychowawcę z uczniami, udzielająca wszelkich informacji o szczegółowych założeniach projektu realizowana na etapie procesu rekrutacji formalnej tj. X.2017 oraz systematycznie informując o możliwości skorzystania z poszczególnych form wsparcia. Wyjaśniane będą również wszelkie wątpliwości.

b) bezpośrednia rozmowa realizowana przez wychowawcę z rodzicami podczas spotkań z

rodzicami – do X.2017 (informująca o realizowanym projekcie, korzyściach, celach itp.)

promocyjno-informacyjne wywieszone m.in. na tablicach informacyjnych, aktualizowane w zależności od form wsparcia w danym roku

c) przez cały czas trwania projektu komunikaty na stronie internetowej szkoły i powiat

d) bezpośrednie udzielanie informacji w Biurze projektu przez cały okres realizacji projektu

e) stała komunikacja z podmiotami otoczenia społeczno- gospodarczego w tym pracodawców u których realizowany jest proces kształcenia zawodowego.

Powyższe działania zapewnią, że każdy uczeń w szkole zostanie poinformowany o realizacji projektu.

Ponadto każdy uczeń dostanie formularz rekrutacyjny, który w przypadku uczniów niepełnoletnich będzie musiał być podpisany przez rodziców/opiekunów. Prezentowanie informacji o projekcie nastąpi w sposób przystępny dla odbiorców o różnych potrzebach, zg.z zasadą uniwersalnego projektowania i zasadą posługiwania się językiem zrozumiałym i dostępnym, uwzględniającym potrzeby osób niepełnosprawnych (www.niepelnosprawni.gov.pl).  O realizacji projektu zostaną również poinformowane media lokalne. Na zakończenie projektu w czerwcu 2021 r. zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne podsumowujące rezultaty projektu na które zostaną zaproszeni przedstawiciele Powiatu Goleniowskiego, instytucji otoczenia społeczno- gospodarczego, nauczyciele, rodzice uczniów, uczniowie, przedsiębiorcy lokalni. Wszystkie działania promocyjno-informacyjne będą realizowane z uwzględnieniem wytycznych m.in. Strategii Komunikacji RPO WZ 2014-2020. Materiały informacyjne i promocyjne zawierać będą wymagane projektem logotypy. Używane w materiałach wizerunki uczniów i uczennic będą wolne od stereotypów. Regulamin rekrutacji będzie dostępny w sekretariacie beneficjenta na parterze budynku głównego, jak i na stronie internetowej. 

 

Część IV. Obowiązki uczestników

Do obowiązków uczestników należy:

- przestrzeganie niniejszego regulaminu,

- systematyczne uczestnictwo w stażach, praktykach, kursach, zajęciach z doradztwa zawodowego.

- poddawanie się monitoringowi zgodnie z zasadami, o których mowa w części III

- promowanie projektu.

 

Część V. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i musi zostać złożona w formie pisemnej.

Uzasadnione   przypadki   rezygnacji   mogą  wynikać  z  długotrwałych   przyczyn   natury zdrowotnej lub działania siły wyższej.

Organizator   zastrzega   sobie   prawo   do   skreślenia   Uczestnika   z   listy   uczestników w przypadku  naruszenia  przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad  współżycia społecznego podczas zajęć.

W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

 

Część VI. Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2017r.

Projektodawca zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Regulaminie,   

o którychBeneficjent Ostateczny zostanie niezwłocznie poinformowany.

Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej.

Sprawy   nieuregulowane   niniejszym   regulaminem   rozstrzygane   są   przez   Koordynatora projektu wraz z zespołem specjalistów (SOA). 

 

© Od 2007 Created by - Jerzy Ratajczak